Quy trình – Biểu mẫu

QUY TRÌNH XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

1. Cán bộ,Giảng viên (CBGV) nộp đơn đến Phòng TC-HC

  • Mẫu Đơn xin đi nước ngoài
  • Các loại giấy tờ đính kèm có liên quan cả bản gốc và bản dịch tiếng Việt: Thư mời dự hội thảo của đơn vị tổ chức, thư chấp thuận tiếp nhận của nước sở tại (nếu có), lịch trình tham quan du lịch, …

2. Phòng TC-HC trình BGH phê duyệt, chuyển hồ sơ đến phòng QLKH – HTQT;

3. Phòng QLKH-HTQT xúc tiến gửi Tờ trình xin phép UBND tỉnh;

4. Khi có Quyết định chấp thuận của UBND cho CB/GV đi nước ngoài, phòng TC-HC sẽ thông báo trực tiếp đến CB/GV để nhận Quyết định của UBND;

5. Sau khi kết thúc chuyến đi, CBGV có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả chuyến đi về phòng QLKH-HTQT.

(Mẫu-Báo-cáo-đi-nước-ngoài)