Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp trường

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1. Mục đích, phạm vi áp dụng

           Hướng dẫn thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi thực hiện đề tài NCKH cấp Trường.  Áp dụng quy trình cho các cán bộ và giảng viên của Trường Đại học Bạc Liêu.

2. Văn bản quy định (có liên quan)

            Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014, Thông tư 15/2014/TT-BKHCN, Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN, Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, Thông tư liên tịch số 27/2016/TTLT-BKHCN-BTC, Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN, Quyết định số 37/QĐ-BKHCN ngày 14/1/2009, Thông tư 102/2012/TT-BTC, Thông tư 01/2010/TT-BTC, Thông tư 97/2010/TT-BTC; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND; Quy định hoạt động khoa học – công nghệ trường Đại học Bạc Liêu.

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH

III. CÁC BIỂU MẪU

Mẫu 2: Phiếu đề xuất nhiệm vụ

Mẫu 13: Thuyết minh đề tài công nghệ

Mẫu 14: Thuyết minh đề tài xã hội

Mẫu 19: Phối hợp nghiên cứu

Mẫu 31: Báo cáo tiến độ

Mẫu 36: Báo cáo sử dụng kinh phí

Mẫu 37: Báo cáo tổng hợp